PARDUOTUVĖS TAISYKLĖS

Prekių pirkimo – pardavimo internetinėje parduotuvėje http://www.aradiasidabras.lt taisyklės

1. Bendrosios nuostatos.
1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“) yra pirkimo - pardavimo sutartis, kuri yra sudaroma tarp Aradia Silver elektroninės parduotuvės (toliau – Pardavėjas) ir Jūsų (toliau – Pirkėjas).
1.2. Tai privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu http://www.aradiasidabras.lt internetinėje parduotuvėje susijusios nuostatos.
1.3. Pirkti http://www.aradiasidabras.lt internetinėje parduotuvėje turi teisę visi juridiniai ir fiziniai asmenys sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka bei nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis.
1.4. Pirkėjas, patvirtindamas taisykles, garantuoja, kad, remiantis taisyklių 1. 2. punktu, turi teisę pirkti prekes http://www.aradiasidabras.lt internetinėje parduotuvėje.
1.5. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas el. parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs atsiskaitymo būdą ir susipažinęs su taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „PIRKTI“ (žr. 5 punktą „Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka, terminai“).
1.6. Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugoma http://www.aradiasidabras.lt internetinėje parduotuvėje.

2. Asmens duomenų apsauga.
2.1. Vykdydamas elektroninę prekybą Pardavėjas užtikrina Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (ADTAĮ), Inspekcijos direktoriaus įsakymų, kitų teisės aktų nuostatas.
2.2. Užsisakyti prekes http://www.aradiasidabras.lt internetinėje parduotuvėje Pirkėjas gali užsiregistruodamas ir įvesdamas registracijoje prašomus duomenis.
2.3. Registruojantis http://www.aradiasidabras.lt internetinėje parduotuvėje Pirkėjas privalo pateikti teisingą asmeninę informaciją. Pirkėjas atsakingas už teisingų duomenų pateikimą.
2.4. Patvirtindamas šias taisykles Pirkėjas sutinka, jog Pirkėjo pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimui http://www.aradisilver.com internetinėje parduotuvėje, Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais. Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini šiai sutarčiai įvykdyti.
2.5. Pirkėjas, užsiregistruodamas el. parduotuvėje bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti prisijungimo duomenų.

3. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai.
3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes http://www.aradiasidabras.lt internetinėje parduotuvėje šių Taisyklių ir kitose šios el. parduotuvės informacijos skiltyse nustatyta tvarka.
3.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties su http://www.aradiasidabras.lt internetine parduotuve per 14 dienų nuo prekių pristatymo dienos, pranešdamas Pardavėjui apie tai raštu, išskyrus atvejus, kai sutarties negalima atsisakyti pagal LR įstatymus (pvz., kai sutartis sudaryta dėl tauriųjų metalų ir jų dirbinių pardavimo).
3.3. Pirkėjas įsipareigoja patikrinti siuntos būklę ir priimti pristatytas prekes.
3.4. Jeigu pasikeičia Pirkėjo duomenys, pateikti registracijos formoje, Pirkėjas privalo juos atnaujinti nedelsdamas.
3.5. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. O praradęs prisijungimo duomenis, privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją.
3.6. Pirkėjas, naudodamasis http://www.aradiasidabras.lt internetine parduotuve, sutinka su šiomis pirkimo - pardavimo Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis bei nepažeisti LR teisės aktų.

4. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai.
4.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis http://www.aradiasidabras.lt internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
4.2. Pirkėjui draudžiama naudotis Parduotuve ar tokiu būdu, kuris gali sukelti pavojų Parduotuvės tinkamam veikimui, jos saugumui, vientisumui ar riboti kitų asmenų galimybę pasinaudoti Parduotuve. Jei Pirkėjas bando pakenkti http://www.aradiasidabras.lt internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti, sustabdyti ar panaikinti Pirkėjo galimybę naudotis http://www.aradiasidabras.lt internetine parduotuve, nevykdyti jo užsakymų.
4.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjo priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą http://www.aradiasidabras.lt internetinės parduotuvės registracijos formoje ir neperleisi jos tretiesiems asmenims, išskyrus tuos atvejus, kai ši informacija būtina Pirkėjo užsakymui įvykdyti.
4.4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu.

5. Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka, terminai.
5.1. http://www.aradiasidabras.lt internetinėje parduotuvėje Pirkėjas internetu gali pirkti 7 dienas per savaitę, 24 val. per parą, nebent apie pasikeitimus/atostogas ar kt. informuojama parduotuvėje atskirai.
5.2. http://www.aradiaislver.com internetinėje parduotuvėje naudojama užsakymų sistema.
5.2.1 Prekė išsiunčiama Pirkėjui per 1-4 darbo dienas po užsakymo apmokėjimo
5.3. Sutartis įsigalioja nuo to momento, kai gavęs užsakymą Pardavėjas jį patvirtina atsiųsdamas patvirtinimo laišką Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu.
5.4. Prekių kainos http://www.aradiasidabras.lt internetinėje parduotuvėje nurodomos eurais, įskaitant mokesčius.
5.5. Pirkėjas atsiskaityti už prekes gali:
5.5.1. apmokėti internetu per Pirkėjo pasirinktą apmokėjimo sistemą
5.6. Pirkėjas įsipareigoja už prekes sumokėti per 48 valandas nuo užsakymo patvirtinimo gavimo el. paštu. Tik gavus apmokėjimą už prekes pradedamas formuoti prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.
5.7. Pirkėjui neįvykdžius mokėjimo per 48 valandas, užsakymas atšaukiamas.

6. Prekių pristatymas.
6.1. Pirkėjas, formuodamas užsakymą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą, pašto kodą, nurodyti teisingą siuntinio gavėjo telefono numerį.
6.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats arba siuntinį gali priimti asmuo esantis užsakyme nurodytu adresu. Tuo atveju, jei Pirkėjas ar kiti asmenys esantys užsakyme nurodytu adresu prekių priimti negali, o prekės pristatytos teisingu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo terminų nevykdymo.
6.3. Lietuvoje ir į užsienio šalis prekes Pirkėjui pristato AB Lietuvos paštas.
6.5. Pristačius prekę Pirkėjas, arba asmuo, nurodytas Pirkėjo užsakyme arba asmuo esantis užsakyme nurodytu adresu privalo patikrinti siuntos būklę. Jei Pirkėjas, asmuo, nurodytas Pirkėjo užsakyme, arba asmuo, esantis užsakyme nurodytu adresu ir priimantis prekes, pastebi išorinį siuntos pažeidimą, jis privalo tai pažymėti važtaraštyje bei surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą. Pirkėjui, asmeniui nurodytam Pirkėjo užsakyme, arba asmeniui, esančiam užsakyme nurodytu adresu, pasirašius važtaraštyje be pastabų, laikoma, kad siunta perduota nepažeista.
6.6. Pirkėjas sutinka, kad Pirkėjo užsakyme nurodytu adresu pristačius prekę ir prekę priėmusiam asmeniui ir/arba Pirkėjui pasirašius prekių priėmimo kvite laikoma, kad prekė yra tinkamai perduota Pirkėjui ir Pirkėjas dėl to neturi jokių pretenzijų.
6.7. Jeigu Pirkėjas atsisako priimti užsakytas prekes arba prekės pristatymas Pirkėjui yra neįmanomas dėl to, kad Pirkėjas užsakydamas prekę nurodė neteisingą adresą, kuriuo turi būti pristatyta prekė, Pirkėjas privalo atlyginti bet kokius dėl to patirtus Pardavėjo nuostolius.
6.9. Pardavėjas neatsako už Pirkėjo užsakytos prekės nepristatymą ar pavėluotą pristatymą, jei tai įvyko dėl trečiųjų asmenų kaltės ar dėl aplinkybių, kurių Pardavėjas negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo metu ir negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui.

8. Prekių grąžinimas ir keitimas.
8.1. Prekių grąžinimą reglamentuoja Lietuvos Respublokos civilinio kodekso 6.366 ir 6.367 straipsniai.
8.2. Pardavėjas garantuoja prekių kokybę, todėl gavus prekę su broku būtina nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 14 dienų, kreiptis į Pardavėją. Už brokuotą prekę bus grąžinami pinigai, kai Pirkėjo kaštais - per siuntų gabenimo tarnybą susigrąžinama iš Pirkėjo.
8.3. Sutarties, sudarytos naudojant ryšio priemones, atsisakymo tvarka: Pirkėjas turi teisę per 14 dienų nuo prekės pristatymo dienos atsisakyti nuotolinės sutarties, t. y. prekės, įsigytos internetu Tokiu atveju pirkėjas privalo pranešti pardavėjui apie sutarties atsisakymą, pateikdamas pardavėjui tinkamai užpildytą pavyzdinę sutarties atsisakymo formą ( lietuvių kalba ją galite rasti čia:https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/dad7f330d05511e3a8ded1a0f5aff0a9 ) arba aiškų pareiškimą, kuriame būtų aiškiai išdėstytas jo sprendimas atsisakyti sutarties ir nedelsdamas ir ne vėliau kaip per 14 dienų nuo pranešimo apie sutarties atsisakymą pateikimo pardavėjui dienos išsiųsti arba perduoti prekę pardavėjui, išskyrus atvejus, kai pagal sutartį vartotojui, atsisakius sutarties, pareiga atsiimti prekes tenka pardavėjui. Pardavėjas ne vėliau kaip per 14 dienų nuo vartotojo raštiško sutarties atsakymo gavimo dienos ir prekės parsiuntimo, grąžina pirkėjui visas jo sumokėtas sumas. Tačiau vartotojas turi padengti tiesiogines prekės grąžinimo išlaidas.
8.4 Prekės keitimo-grąžinimo eiga:
- Remiantis LR įstatymu juvelyrinių gaminių grąžinimai priimami esant prekių brokui.
- Parašykite apie norą pakeisti arba grąžinti prekę el. paštu info@aradiasidabras.lt ir nurodykite priežastis, kodėl prekė grąžinama.
- Užpildytą prekės keitimo-grąžinimo lapą atsiųskite mums el. paštu info@aradiasilver.com 
- Supakuokite prekę ir atsiųskite mums.
8.4.1 Dėvėtos, modifikuotos ar pažeistos prekės negrąžinamos ir nekeičiamos. Prekes reikia grąžinti originalioje pakuotėje, su kokybės sertifikatais/prabavimo sertifikatais ir nepažeistomis etiketėmis.
8.4.2 Dėl papildomo saugumo ant grąžinamų prekių siuntos nerašykite „juvelyriniai dirbiniai“ ar žodžių, kurie galėtų išduoti siuntos turinį ar vertę.

9. Intelektinė nuosavybė.
9.1. Visos teisės į Parduotuvę ir joje esančius kūrinius yra saugomos. Joks Parduotuvėje esantis turinys ar informacija negali būti atgaminamas, padaromas viešai prieinamu arba platinamas be išankstinio raštiško Pardavėjo sutikimo.
9.2. Visi prekių ženklai, kurie pateikiami Parduotuvėje yra Pardavėjo nuosavybė arba Pardavėjas juos teisėtai naudoja.

10. TEISĖ
10.2. Šios prekių pirkimo – pardavimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais. Šiai Sutarčiai yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
10.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

11. Informacija apie pardavėją

Internetinė juvelyrinių gaminių parduotuvė Aradia Silver, veikianti adresu: www.aradiasidabras.lt L.Launikonis IV Nr.845989 Adresas korespondencijai: Laisvės al. 102, 44001 Kaunas, Lietuva Telefonas.: +370 608 55077 el. paštas: info@aradiasilver.com

12. Taisyklių galiojimas
Šios taisyklės įsigalioja 2018 m. birželio 1 dieną ir galioja neterminuotai.